Gıda Mal Alım İhalesi

İhale Bilgileri
İhale Konusu Gıda Mal Alım İhalesi
Kayıt No 2013/174123
İlgili Müdürlük/Birim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İhale Türü Mal Alımı
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama

ADAPAZARI BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Gıda Malzemesi Alımıalımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2013/174123
1-İdarenin
a) Adresi : Güneşler Merkez Mah. Eski Ankara Cad. 318 54100 ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2642775465 - 2642799174
c) Elektronik Posta Adresi : t.balci@adapazari.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 18 kalem gıda malzemesi alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri  : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Güneşler Merkez Mah.(Eski Güneşler Belediye Binası) 318 54100 ADAPAZARI SAKARYA
c) Teslim tarihi : İdarenin isteği doğrultusunda peyderpey istediği miktarda mal teslimi yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Dağdibi Mah. Enka Okulları Cad. No : 9 Adapazarı Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi Adapazarı /SAKARYA
b) Tarihi ve saati : 26.12.2013 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale konusu malların numunelerinin ihaleden önce ihaleyi yapan idareye teslim edilmesi gerekmektedir. Numuneler ihale komisyonca değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası)karşılığı Adapazarı Belediyesi Gelir Veznesine doküman bedeli yatırıldıktan sonra Dağdibi Mah. Enka Okulları Cad. No : 9 Adapazarı Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi Adapazarı /SAKARYA adresinden temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dağdibi Mah. Enka Okulları Cad. No : 9 Adapazarı Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesi Adapazarı /SAKARYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres
İlgili Telefon 0 264 277 5465
İlgili Faks 0 264 279 9174
İlgili E-Posta t.balci@adapazari.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Tarihi 26.12.2013
İhale Saati 10:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri
Şartname Bedeli
11
Gelişmiş Arama
Konu
Açıklama
İlgili Müdürlük
İhale Türü
İhale Usulü
İhale Tarihi
-
Adapazarı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü
Yazılım K7