İÇERİKLER
Buradasınız :   Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa
Müdürlüklerimiz
Yazı İşleri Müdürlüğü

Gelen Evrak Bürosu :
 
1) Belediyeye gelen tüm resmi evrak ve dilekçelerin kaydının yapılarak ilgili birimlere havale edilmesini sağlar ve sonuçlarının takip eder.

2) Belediye birimlerinden diğer kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilecek evrakın kaydının yapılması ve gönderilmesini sağlar.

3) Belediye birimlerine ait, evrak, tutanak, disket, CD, kaset gibi dokümanların tasnif edilerek arşivlenmesini yapar.

4) Meslek Lisesi öğrencilerinin Mesleki stajlarının yaptırılması işlemlerini yürütür.

5) Başkanlık emirleri ile diğer Belediye birimlerinden gelen bilgi ve belgelerin yasal mevzuat çerçevesinde işlem görmesinin sağlayarak görevlerini yerine getirir.

Encümen ve Meclis İşleri Bürosu :
 
1) Belediye Meclisince alınan tüm kararlar için yasalarda ön görülen şekil ve süre içinde gerekli işlemleri yapar.

2) Meclis toplantı gündeminin hazırlar ve Meclis Üyelerine duyurur.

3) Mecliste görüşülmesi gereken konularla ilgili gelen evrakları, Başkanlık emirleri doğrultusunda hazırlar.

4) Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarının karar ve raporlarının yazılması için yeteri kadar raportörü görevlendirir.

5) Meclis Üyelerine verilen önergelerin cevaplarının ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlar ve Başkanın onayından sonra ilgili önerge sahibine ulaştırır.

6) Meclis çalışmalarıyla ilgili tutanak ve tutanak özetlerinin ayrı bir dosyada saklar ve incelemeye hazır bulundurur.

7) Meclis Başkanlığınca tutulan yoklama cetvelini saklar ve her toplantı öncesi Meclis Başkanlığına teslim eder.

8) Encümen gündeminin hazırlanması ve hazırlanan gündemin Encümen üyelerine dağıtılmasını sağlar.

9) Encümen gündeminin gündem sırasına göre Encümen karar defterine kaydeder.

10) Encümene görüşülmek üzere gönderilen, ancak usul ve esas yönünden eksik olan belgelerin gerekçeleriyle birlikte ilgili birimlere geri gönderir.

11) Encümende alınan kararların varsa muhalefet şerhiyle beraber Encümen Karar Defterine kaydeder.

12) Encümende verilen kararların raportör tarafından metin haline getirir.
 
Evlendirme Memurluğu :
 
1) Türk Medeni Kanunu'nun 6. maddesine göre, birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul eder.

2) Mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlar.

3) Evlenme akdini yapar.

4) Aile cüzdanını düzenleyip verir.

5) Evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlar.


Yazdır  l