İÇERİKLER
Buradasınız :   Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa
Müdürlüklerimiz
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar Planlama ve Harita Birimi :

1) Belediye sınırlarında bulunan yapılarda zeminin eğim (kot) durumu nasıl olduğunu ne kadar kazıve dolgu yapılacağınıbelirtmek üzere "Plankote"leri hazırlar.

2) Yeni yapılarda binaların istikamete uymasıiçin "İstikamet Krokisi"ni hazırlar.

3) İmar durumundaki inşaat şeklinin zemine doğru yerleştirildiğini gösteren "Aplikasyon Krokisi"ni hazırlar.

4) Hali hazır binalarda ruhsat almamış binaların durum değerlendirmesi yapılmasıve imara uygun olup olmadığınıbelirler; uygun ise ruhsat başlanması, imara uygun değilse Encümen kararı ile işlem yapılmasıamacıyla zeminde ölçüm sonucu "Bina İşlenmesi Krokisi"ni hazırlar.

5) Plan tadilat-mevzii dosyalarının incelenmesini ve Meclise havale edilmesini sağlar.

6) İmar Komisyonu hazırlıklarını, komisyon raporu ve sonrasında Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmesini, çıkan meclis kararların havalesinden askısüresine kadar takibini, bitiminde de plan değişikliklerin işlenmesi ve diğer birimlerin bilgilendirilmesini sağlar.

7) Belediyeye bağlıyerleşimlerin "Uygulama İmar Planları"nı analitik etütleri ile birlikte hazırlar.

8) Parsel, ada, mahalle ya da daha büyük ölçekli plan kararları hakkında vatandaş veya kurumlara bilgi verir.

İmar Ruhsat ve İskan Birimi :

1) Belediye sınırlarıiçindeki inşaatların "Yeni YapıRuhsatları"nı, orta hasarlıbinaların "Onarım Ruhsatları"nı, ruhsat süresi içerisinde tamamlanamamış yapıların ruhsatlarını, "Ev Yapana Yardım (EYY) Kredisi" ile yapılan yapıların ruhsatlarınıverir.

2) Yapıdenetimlerin yıl sonu seviye tespitlerini yapar, tespit tutanaklarını hazırlar.

3) Yapıya ilişkin bilgi formunda oluşan değişiklik tutanaklarını"Bayındırlık BakanlığıYapıDenetim Komisyonu Başkanlığı"na göndermek üzere düzenler.

4) İskan ve Projesine uygun olarak yapılan binalar, yerinde kontrolleri yapılarak, Vergi Dairesi, Emlak Müdürlüğü ve SSK İlişik Kesme Belgesi alındıktan sonra varsa sığınak raporu düzenler ve iskan müsadesi verir.

5) YapıDenetim firmalarınca hazırlanan İş Bitirme Belgeleri, kontrol ve tasdiği, kat irtifakıve kat mülkiyeti için gerekli olan proje ve ruhsat tasdiklerini yapar.


Yazdır  l