İÇERİKLER
Buradasınız :   Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa
Müdürlüklerimiz
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

1) Belediye Sınırlarıdahilinde ve haricinde bulunan Belediyeye ait gayri menkullerin sicillerini tutarak tüm değişikliklerin takibini yapar.

2) Belediye sınırlarıdahilinde yapılan ve yapılacak olan tüm teknik altyapıtesislerini bilgisayar ortamında "x,y,z koordinat ve kotları" itibarıyla sayısal olarak izlenebilmesini, her türlü kadastral ve/veya imar parsellerin sorgulanabilmelerini ve güncelliğini sağlar.

3) Mülkiyet sınırlarındaki değişikliği öngören her türlü imar uygulamalarının kontrol ve takibini yapar.

4) Belediye Encümeni'nce uygun görülecek imar planı uygulamalarınıre'sen yapar veya yaptırır.

5) İmar Planıgereği, Belediye Encümeni'nce uygun görülecek kamulaştırma işlemlerini, 2942 sayılıKamulaştırma Yasasıve ilgili mevzuat hükümlerine göre takibini yaparak işlemlerin sonuçlandırılmasınısağlar.

İmar Yazıİşleri ve Arşivi :

1) Birime gelen evrakların ekleri ile birlikte tam olup olmadıkları kontrol eder, gelen evraklarıimza karşılığıteslim alır ve evrak kayıt defterine kayıt eder.

2) Birimden çıkan evrak, doküman v.b. yazışmaları resmi yazışma kurallarıyönetmelik esaslarına uygunluğunu kontrol edip giden evraklarıdefterine kaydeder.


Yazdır  l